Wat is bewindvoering?

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden zijn financiële zaken zelf niet (meer) kan regelen, bestaat de mogelijkheid om bewindvoering bij de kantonrechter aan te vragen. Dit kun je zelf doen of/maar ook je partner, familie (tot in de 4e graad) of de instelling waar je verblijft of degene die je begeleidt kunnen dit aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden dan stelt de rechter de goederen ( geld en spullen) onder bewind en wordt er een bewindvoerder aangewezen.

De rechter beslist wat er precies onder het bewind valt, dit kunnen zijn; spullen, een huis, inkomen, schulden en/ of vermogen. De bewindvoerder beslist vanaf dat moment over de goederen en de bewindvoerder zorgt dat alle vaste lasten worden betaald en dat er zo goed als mogelijk wordt gezorgd voor de financiën.

Hulp bij schuld

Wat betekent bewindvoering voor de schulden?

Zijn er betalingsachterstanden die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost dan zijn het problematische schulden. De schulden worden dan ondergebracht bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie van de gemeente of een kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen de redelijke termijn dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing uit het maandelijkse budget. Door onder bewind te worden gesteld worden de schulden dus niet (direct) opgelost. De bewindvoerder helpt wel met het bekijken van de mogelijkheden voor een oplossing.

Ik heb schulden, kan ik dan onder bewind?

Het is mogelijk om bewindvoering aan te vragen bij de rechtbank op grond van het hebben van schulden. De bewindvoerder wordt dan benoemd tot het moment dat de schulden zijn opgelost, of de situatie is zo goed gestabiliseerd dat je het weer alleen op kan pakken. Neem gerust contact met mij op als je hier meer vragen over hebt.

Worden mijn schulden opgelost door bewindvoering?

Nee, de bewindvoerder kan de schulden niet direct voor je oplossen. Als het mogelijk is, maak ik afspraken met de schuldeisers en gaan we starten met afbetalen. Als de schulden te groot zijn om, met jouw inkomen of uitkering, binnen 3 jaar af te betalen, bekijk ik de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente is de aangewezen partij om problematische schulden, indien mogelijk, op te lossen. Ik blijf dan wel jouw bewindvoerder en zal de schuldregeling met de gemeente begeleiden. Als je meer wilt weten over bewindvoering bij het hebben van schulden neem dan gerust contact op.

Wat kan een bewindvoerder betekenen voor uw werknemers met schulden?

Als bewindvoerder mag je ook schuldenregelingen treffen voor mensen met problemen. Heb je regelmatig werknemers met beslag op hun loon? Vergt dit veel tijd van de salarisadministratie? Wil jij graag dat je werknemers op hun best presteren? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Reden Bewindvoering

Er kan een situatie ontstaan dat iemand de financiën tijdelijk niet meer overziet. Om grotere problemen te voorkomen kan het belangrijk zijn om een bewindvoerder in te zetten, zodat de reguliere hulpverlening ook door kan gaan. Het is raadzaam om bij twijfel dit met een bewindvoerder te bespreken. Neem gerust contact met mij op, zodat je de situatie voor kan leggen. Door een aantal gerichte vragen te stellen, kan ik snel beoordelen of bewindvoering een oplossing kan zijn.


Samen sterk

Wat betekent bewindvoering voor jou?

Vanaf het moment dat je door de rechter onder bewind bent gesteld, zijn er regels waar je je aan moet houden. Alle financiële post moet bijvoorbeeld zo snel mogelijk naar de bewindvoerder worden doorgestuurd. Wanneer er iets in je persoonlijke en/ of financiële situatie verandert, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe baan, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de bewindvoerder. Bij de start van het bewind maken we samen de afspraken hierover en de afspraken krijg je ook op papier.

Ook wordt er verwacht dat je volledige openheid geeft over alle inkomsten, uitgaven, bankrekeningen en schulden. Voor het kopen en verkopen van andere spullen dan de dagelijkse boodschappen moet je toestemming van de bewindvoerder hebben.

Wat betekent bewindvoering voor u als begeleider/verzorger?

Ik realiseer me het belang van de samenwerking met u als hulpverlener. Communicatie is hierin een speerpunt en de basis voor een goede samenwerking. De Raadsmannen staat voor een efficiënte werkwijze en ik vind het belangrijk dat zaken snel en vakkundig worden aangepakt. De communicatie verloopt met korte lijnen, u krijgt het voor u beschikbare 06 nummer. Zie voor de overige bereikbaarheid van de Raadsmannen de contact gegevens. De aandacht gaat uit naar een open en eerlijke communicatie. Een vertrouwensband met u als hulpverlener vind ik essentieel. Ik zorg dat de cliënt krijgt waar hij recht op heeft, op financieel gebied maar zeker ook op menselijk vlak. Met hulp van u wil ik de rust brengen in de persoonlijke situatie van de klant, zodat de aandacht kan worden gericht op het stabiliseren van het leven van de klant. Samen bieden wij weer een toekomst.

Wat betekend bewindvoering voor u als familielid?

Zorgt u voor familie die hulpbehoevend is en wilt u graag de nadruk leggen op aandacht voor het familielid zelf, dan neem ik de financiële zorg voor u uit handen. U houdt tijd over om uw familielid de aandacht te geven op de voor u gewenste manier. Ik realiseer mij het belang van de samenwerking tussen u als familielid en de bewindvoerder. Ik zet me in om op een prettige mensgerichte manier te werken. De aandacht gaat uit naar een open en eerlijke communicatie. Integriteit staat hierbij voorop! De communicatie verloopt met korte lijnen en u krijgt het directe 06 nummer van mij. Zie voor de overige bereikbaarheid van de Raadsmannen de contact gegevens.


Voor wie is bewindvoering geschikt?

Herken je jezelf, een familielid, vriend of cliënt in één of meer van onderstaande situaties:

 • de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter,
 • deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek,
 • er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe,
 • de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld,
 • de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer,
dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Je financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld. Heb je een geestelijke of lichamelijke beperking en ben je niet in staat de financiën zelf te regelen, dan kun je dit uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Ook mensen met schulden of een verslaving kunnen er voor kiezen bewind aan te vragen om de problemen op te gaan lossen of te stabiliseren.


Wie vraagt bewindvoering aan?

Bewindvoering kan je zelf aanvragen bij de rechtbank, maar als het nodig is kan ook je partner, een familielid tot in de vierde graad of de instelling waar je verblijft of degene die je begeleidt het bewind aanvragen bij de rechtbank.


Hoe lang duurt bewindvoering?

Afhankelijk van de situatie spreekt de rechter het bewind voor onbepaalde tijd uit. Indien je niet langer onder bewind wilt staan kan je hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Als het doel is weer zelfstandig de financiën te beheren, werken wij hier samen naar toe. Als we kunnen aantonen dat je weer zelf de financiële zaken kunt regelen, kan de rechter besluiten het bewind op te heffen. Daarnaast geeft de bewindvoerder elke 5 jaar aan de rechter aan waarom het bewind nog wel of juist niet meer van toepassing is.


Wat valt er onder bewindvoering?

In principe worden al je goederen onder bewind gesteld. Denk bijvoorbeeld aan: banksaldo, loon, onroerende zaken, pensioen, uitkering, meubilair, sieraden, vorderingen en schulden. Afhankelijk van de situatie kan de kantonrechter ook besluiten om een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen.


Wie betaalt de kosten voor bewindvoering?

Als je de kosten voor het bewind zelf kan dragen wordt er een vast bedrag, vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maandelijks aan de bewindvoerder uitbetaald. Zie hier de Tarieven. Bij de start van het bewind zijn er ook vastgestelde opstartkosten. Ook zijn er griffiekosten. Kan je dit niet betalen dan is er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de bewindvoeringskosten. Ik zal dit, indien van toepassing, na de aanstelling van het bewind voor je aanvragen bij de gemeente.


Welke taken horen er bij bewindvoering?

 • Een professionele bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangewezen om de financiën te “beschermen” van de klant;
 • De bewindvoerder opent een beheer-, leefgeld- en spaarrekening voor de klant. Alle post zal ook direct naar de bewindvoerder gestuurd worden;
 • De bewindvoerder brengt de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen in kaart (boedelbeschrijving), stelt het budgetplan op en de hoogte van het leefgeld wordt bepaald;
 • Op tijd betalen van de rekeningen en vaste lasten;
 • Uitkeringen en voorzieningen aanvragen zoals (bijzondere) bijstand;
 • Toeslagen aanvragen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag;
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen;
 • Verstrekken van een maandelijks financieel overzicht;
 • Verzorgen van belastingaangifte over box 1 van het afgelopen jaar;
 • Afsluiten van verzekeringen (een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht);
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de financiële situatie van de klant (middels de rekening & verantwoording).

Wanneer ontvang je geld voor de boodschappen?

De bewindvoerder heeft de taak geld beschikbaar te houden voor boodschappen. In de meeste gevallen ontvangt je wekelijks leefgeld op de leefgeldrekening. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de het inkomen of de uitkering.


Wat gebeurd er in de rechtbank?

Nadat je met de bewindvoerder kennis hebt gemaakt en het intakegesprek heeft plaatsgevonden, zal de bewindvoerder het verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de Rechtbank. De Rechtbank zal uitspraak doen over het bewind en legt dit vast in een beschikking. De beschikking is een brief waarin staat dat je officieel onder bewind staat. Zodra de beschikking er is, start het bewind. Kijk het filmpje over de gang naar de rechtbank op www.rechtspraak.nl/bewind